وبلاگ دانلود سوالات و منابع فقه و حقوق

پیام نور خسروشهر

منابع ارشد

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفاني
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام
متن قانون تجارت

آئين دادرسي مدني:

آئين دادرسي مدني 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون آئين دادرسي مدني
متن قانون اجراي احكام مدني
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

2) منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 

حقوق جزاي عمومي:

بايسته هاي حقوق جزای عمومی / دكتر ايرج گلدوزيان
حقوق جزاي عمومي (2جلد) دكتر محمدعلي اردبيلي
متن قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر)
زمینه حقوق جزاي عمومي / دکتر نوربها

حقوق جزاي اختصاصي:

حقوق جزاي اختصاصي / دكتر ايرج گلدوزيان
حقوق جزاي اختصاصي - جرايم عليه اموال و مالكيت / دكتر ميرمحمدصادقي
حقوق جزاي اختصاصي - جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي / دكتر ميرمحمدصادقي
حقوق جزاي اختصاصي - جرايم عليه اشخاص / دكتر ميرمحمدصادقي ( چاپ جدید)
محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان
متن قانون مجازات اسلامي (حدود . قصاص . دیات . تعزیرات)
متن قانون چک

آئين دادرسي كيفري:

آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 / دكتر محمد آشوري
آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندي
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب در امور کیفری
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب
قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373  

 

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري

3)  منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 

حقوق اساسی:

سازمان های بین المللی /دکتر موسی زاده
بايسته هاي حقوق اساسي / دكتر قاضي
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی/دکتر قاضی
حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران /دکتر هاشمی (فقط جلد دوم )
متن قانون اساسی ایران

 

حقوق بین الملل عمومی :

حقوق بین الملل عمومی / دکترضیائی بیگدلی
جزوه ی حقوق بین الملل / دکتر بیگ زاده
حقوق بین الملل عمومی / دکترضیائی بیگدلی
سازمان های بین المللی / دکتر رضا موسی زاده
جزوه ی سازمان های بین المللی - بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی /دکتر میر عباسی

 

حقوق بين الملل خصوصي:

حقوق بين الملل خصوصي / دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
تعارض قوانین / دكتر نجاد علي الماسي
منشور سازمان ملل متحد

حقوق تعهدات:

اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان
وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان
حقوق مدني (3) و (6) دكتر شهيدي
سقوط تعهدات / دكتر شهيدي
قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

4)  منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي
   
 حقوق اساسي :

بايسته هاي حقوق اساسي / دكتر قاضي
حقوق اساسي - جلد 2 / دكتر سيد محمد هاشمي
متن قانون اساسي

 

 حقوق اداري:

حقوق اداري / دكتر ابوالحمد
حقوق اداري / دكتر موسي زاده
حقوق اداري / دكتر طباطبايي مؤتمني
حقوق اداري و قراردادهاي اداري / دكتر انصاري
قانون جدید خدمات مدیریت کشوری

 

 حقوق بين الملل عمومي:

حقوق بين الملل عمومي/دكتر ضيايي بيگدلي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر بيك زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر موسي زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر آقايي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر ممتاز

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

 

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري

5) منابع كارشناسي ارشد حقوق بشر

 حقوق بين الملل عمومي و سازمان های بین المللی:

حقوق بين الملل عمومي/دكتر ضيايي بيگدلي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر بيك زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر موسي زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر آقايي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر ممتاز

حقوق تعهدات:

اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان
وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان
حقوق مدني (3) و (6) دكتر شهيدي
سقوط تعهدات / دكتر شهيدي
قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق اساسي :

بايسته هاي حقوق اساسي / دكتر قاضي
حقوق اساسي - جلد 2 / دكتر سيد محمد هاشمي
متن قانون اساسي

حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی):

بايسته هاي حقوق جزای عمومی / دكتر ايرج گلدوزيان
محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان

آئين دادرسي كيفري:

آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 / دكتر محمد آشوري
آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندي
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب در امور کیفری
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

6) منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

حقوق مدني:

قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان
اموال و مالكيت / دكتر ناصر كاتوزيان
اعمال حقوقي / دكتر ناصر كاتوزيان
جزوه درسي حقوق مدني (3) و (4) دكتر دروديان
سقوط تعهدات / دكتر شهيدي
وقايع حقوقي /  دكتر ناصر كاتوزيان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزيان
اشخاص و محجورين / دكتر سيد حسين صفايي
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
حقوق مدني (3) و (6) دكتر شهيدي
قانون مسئوليت مدني

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفاني
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام
متن قانون تجارت

حقوق بين الملل عمومي:

حقوق بين الملل عمومي/دكتر ضيايي بيگدلي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر بيك زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر موسي زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر آقايي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر ممتاز

 

حقوق بين الملل خصوصي:

حقوق بين الملل خصوصي / دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
تعارض قوانین / دكتر نجاد علي الماسي
منشور سازمان ملل متحد

 

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

7) منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري

 

حقوق مدني:

قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان
اموال و مالكيت / دكتر ناصر كاتوزيان
اعمال حقوقي / دكتر ناصر كاتوزيان
جزوه درسي حقوق مدني (3) و (4) دكتر دروديان
سقوط تعهدات / دكتر شهيدي
وقايع حقوقي /  دكتر ناصر كاتوزيان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزيان
اشخاص و محجورين / دكتر سيد حسين صفايي
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
حقوق مدني (3) و (6) دكتر شهيدي
قانون مسئوليت مدني

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفاني
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام
متن قانون تجارت

آئين دادرسي مدني:

آئين دادرسي مدني 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون آئين دادرسي مدني
متن قانون اجراي احكام مدني
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
Law made simple
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

8) منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل  محيط زيست

حقوق بين الملل عمومي:

حقوق بين الملل عمومي/دكتر ضيايي بيگدلي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر بيك زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر موسي زاده
سازمان هاي بين المللي/دكتر آقايي
جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي/دكتر ممتاز

حقوق اداري:

حقوق اداري / دكتر ابوالحمد
حقوق اداري / دكتر موسي زاده
حقوق اداري / دكتر طباطبايي مؤتمني
حقوق اداري و قراردادهاي اداري / دكتر انصاري
قانون جدید خدمات مدیریت کشوری

حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی):

بايسته هاي حقوق جزای عمومی / دكتر ايرج گلدوزيان
محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law
Law text
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)
Law made simple

9) منابع آزمون وکالت دادگستری

 

حقوق مدني:

قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

آئين دادرسي مدني:

آئين دادرسي مدني 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
متن قانون اجراي احكام مدني
متن قانون آئين دادرسي مدني

حقوق جزا:

محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان
زمینه حقوق جزاي عمومي / دکتر نوربها

آئين دادرسي كيفري:

آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندي
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب در امور کیفری

اصول فقه:

مبانی استنباط حقوق اسلامی / دکتر ابوالحسن محمدی
اصول فقه / دکتر روشنعلی شکاری

 

 

 

10) منابع آزمون وکالت و مشاوره حقوقی ( موضوع ماده 187)

 

حقوق مدني:

قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

آئين دادرسي مدني:

آئين دادرسي مدني 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
متن قانون اجراي احكام مدني
متن قانون آئين دادرسي مدني

حقوق جزا:

محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان
زمینه حقوق جزاي عمومي / دکتر نوربها
متن قانون مجازات اسلامی

آئين دادرسي كيفري:

آئين دادرسي كيفري - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندي
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب در امور کیفری

 

امور حسبی:

متن قانون امور حسبی

 

متون فقه :

تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت / محمود تفکریان (دو جلد)
متن قانون ثبت

11) منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت / محمود تفکریان (دو جلد)
متن قانون ثبت  اسناد و املاک
متن قانون دفاتر اسناد رسمی
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
مجموعه بخشنامه های ثبتی / غلامرضا حجتی اشرفی

حقوق مدني:

قانون مدني در نظم حقوق كنوني / دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

حقوق جزا:
محشای قانون مجازات اسلامي / دكتر ايرج گلدوزيان
زمینه حقوق جزاي عمومي / دکتر نوربها
متن قانون مجازات اسلامی

ادبیات فارسی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

عربی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

معارف و احکام اسلامی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ساعت 14:41  توسط هسته علمی فقه و حقوق  |